top of page
14068398_1277039785674004_5129248039796173778_o-low.jpg

Vår verksamhet

Leka, lära och utvecklas

Vårt arbete utgår från barnens intresse, idéer, fantasi och nyfikenhet att förstå sin omvärld och utifrån det bestäms vad vi ska fördjupa oss i. Leken är barns sätt att lära, bearbeta, förstå, tänka, utveckla social kompetens mm. Vår lek utgår både utifrån barnens egna fantasi, egna val samt iscensättning av lek med pedagogerna. Skapande verksamhet är viktig på Gungan, allt ifrån vattenlekar till olika projekt och fördjupningar. Barnen ges möjlighet till att uttrycka sig genom många olika kreativa uttrycksformer som tex tecknande, lera och dramalek.

121515788_3735289329849025_1534554590124454008_n.png

Likabehandlingsplan

På vår förskola kartlägger och undersöker vi olika aspekter av likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Syftet med undersökningsmetoderna är att verksamheten ska upptäcka eventuella risker för diskriminering och kränkande behandling samt hinder för barns lika rättigheter och möjligheter. Vi har regelbundna samtal kring barnobservationer av hur barnen fungerar enskilt och i grupp. Barnens utsagor och känslor tas på allvar och vi har nära kontakt med vårdnadshavarna. Arbetssätt, kartläggningsmetoder och analyser finns att läsa i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13.372.png

Traditioner

Vi vill ge alla barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och ge de kunskap om både egna och andras kulturer och högtider. Därför firar och uppmärksammar vi de kulturer och högtider som är aktuella för barnen på vår förskola. Vi firar också traditionella högtider och förskolans egna.

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13.36.png

Motorik

På Gungan vill vi ge alla barn möjlighet att utveckla tilltro till sin egen kroppsförmåga. Vi ger dagligen barnen möjlighet till rörelseaktivitet och avslappning. Alla barn ges möjlighet att uttrycka sig med kroppen i form av dans, yoga, meditation/avslappning, hinderbanor, gymnastikövningar och rörelselekar. Barnen ges ord och verktyg för att kommunicera kring sin kropp samt dess behov och gränser.

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13_edited.jpg

Våra lokaler

Vi är särskilt glada över våra ljusa, rymliga lokaler med många rum att vistas i för barn och pedagoger. Här finns gott om plats för både gemensam lek och lugna ytor för den som vill dra sig undan en stund.

För att skapa bästa möjliga miljö och minska exponering för skadliga kemikalier i vardagen jobbar vi aktivt med Stockholms stads projekt Kemikaliesmart förskola.

22.png

Pedagogik

Vi lägger stor vikt vid lek, kreativitet och skapande, och tar tillvara barnens lust att erövra nya erfarenheter och färdigheter. Verksamhetens utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande, och vi tar fram en individuell utvecklingsplan för varje barn. Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens självkänsla genom att vi är närvarande, ger dem mycket talutrymme samt erbjuder material så att de får känna att de lyckas. 

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13.362.png

Miljö

Förskolan har ljusa och rymliga lokaler som är tydliga och tillgängliga för barnen. Lärmiljöerna är uppbyggda för att ge bästa möjliga förutsättningar för barns lek, utforskande och kreativitet. Barnen är ute minst en gång varje dag. Vi går också ofta till andra närliggande grönområden, som exempelvis Humleskogen. Naturen är en inspirationskälla som bjuder in till kreativitet, skapande och sinnesintryck.

101718742_3325854500792512_699216015749283840_n2222.png

Språk

På Gungan arbetar vi medvetet med språkutveckling under hela dagen. Vi erbjuder alla barn rikligt med tillfällen att använda sitt språk, tex i samtal, lek, vardagliga situationer, återberättande av olika upplevelser eller ny kunskap som de tagit del av. Barnen erbjuds dagligen att lyssna till högläsning och samtal om litteratur. Vi erbjuder barnen en textrik miljö och uppmärksammar de på symboler, tecken, bokstäver och siffror. Vi arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där vi lyfter och uppmuntrar alla språk som talas på förskolan och låter flerspråkighet bli en tillgång för hela barngruppen.

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13_edited.jpg

Kultur

På Gungan arbetar vi aktivt med att ge barnen möjlighet att både få uppleva och producera kultur. Vi har stort fokus på det estetiska och erbjuder ett rikt urval av material och aktiviteter som uppmuntrar till konstnärligt utforskande. Vi ger barnen kontinuerliga möjligheter att både möta och delta i dans, drama, skapande, litteratur, sång och musik. En gång per läsår går vi iväg på en gemensam kulturupplevelse t.ex. en teaterföreställning.

Skärmavbild 2022-09-29 kl. 13.352.png
bottom of page